Nutrio Plant Protein โปรตีนจากพืช โปรตีนเชค รสช็อกโกแลต Shaker 500 Ml

การวิจัยในปี ค.ศ.2016 ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Clinical Nutrition พบว่าเมื่อเรามีการออกกำลังกายแบบ HIIT ร่วมกับ Resistance training การได้รับโปรตีน 2.four กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก. จะช่วยส่งเสริมการลดไขมันและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อลีน มากกว่าการได้รับโปรตีน 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก.

protein shake
Nutrio Plant Protein โปรตีนจากพืช โปรตีนเชค รสช็อกโกแลต Shaker 500 Ml
Scroll to top